Uważamy, iż nieskrępowana wolność wszystkich członków społeczeństwa w dążeniu do dobra wspólnego winna przeciwstawiać się wszelkiej nienawiści społecznej, walce klas oraz grupowemu i jednostkowemu egoizmowi.

Nasze republikańskie założenia ideowe wynikają z chęci łączenia wspólnoty narodowej w duchu odrzucania tego co nas dzieli i poszukiwania tego co nas łączy w naszej tradycji i kulturze narodowej we wspólnej pracy dla suwerennej i wolnej Polski, w umacnianiu bezpieczeństwa i pozycji rodziny w życiu narodu z zapewnieniem jej perspektyw rozwoju i wzrostu zamożności wszystkich obywateli.

W duchu tych prawd odwołujemy się w naszych fundamentach programowych do następujących zasad kształtujących ład wewnętrzny naszego polskiego państwa:

 • dobra wspólnego;
 • wolności społecznej i indywidualnej;
 • wolności gospodarczej;
 • afirmacji pozycji rodziny w życiu społecznym;
 • wrażliwego społecznie liberalizmu gospodarczego;
 • solidaryzmu społecznego;
 • pomocniczości;

Na nich opieramy swoje przekonanie, iż państwo powinno służyć ochronie i wspieraniu rozwoju narodu, wkraczając z całą swoja mocą tam, gdzie obywatele nie są samodzielnie chronić swego bezpieczeństwa i dobra ani bezpieczeństwa i dobra Polski. Uważamy, iż nieskrępowana wolność wszystkich członków społeczeństwa w dążeniu do dobra wspólnego winna przeciwstawiać się wszelkiej nienawiści społecznej, walce klas oraz grupowemu i jednostkowemu egoizmowi.

Dlatego też uważamy, iż

 • RODZINA jako związek kobiety i mężczyzny jest fundamentem niezależności i wolności jednostki oraz podstawowym składnikiem wspólnoty narodowej. Wszelki porządek społeczny i prawny w państwie winien mieć zawsze na uwadze trwałość i dobro oraz zdrowie rodziny.
 • WSPÓLNOTA NARODOWA jest podstawą społeczności dającą jednostce poczucie zakorzenienia i możliwości uczestnictwa w dorobku kulturowym przeszłych i przyszłych pokoleń, będąc fundamentem własnego państwa. Winna więc mieć ona zapewnione możliwości rozwoju i łączenia ponad podziałami możliwie najszerszych rzesz obywateli.
 • NIEPODLEGŁE PAŃSTWO jest gwarantem politycznej podmiotowości narodu i niezbędną forma jego życia, co sprawia, iż musi być ono przedmiotem dążeń i troski wszystkich obywateli. Aby było to możliwe państwo polskie winno mieć silny rząd centralny z zapewnioną skutecznością działania, opartą o silną polską gospodarkę i skuteczną egzekucję praw chroniących suwerenność niepodległej polityki polskiej niezależnej od jakichkolwiek ośrodków zewnętrznych.
 • WŁASNOŚĆ PRYWATNA jest fundamentem zdrowego ustroju politycznego i gospodarczego oraz gwarancją rzeczywistej wolności społecznej i indywidualnej. Winna ona służyć umacnianiu gospodarki rynkowej w połączeniu ze swobodnym rozwijaniem inicjatywy jednostek i grup służących nie tylko własnemu zyskowi ale również uwzględniającej niezbędny element wspólnotowości i solidaryzmu społecznego.
 • DEMOKRACJA jest najskuteczniejszą formą realizacji zasad republikańskich i wyłaniania przywództwa na wszystkich szczeblach życia politycznego, zarówno w życiu poszczególnych organizacji politycznych i społecznych jak też w życiu wszystkich szczebli władzy, przy czym jednostka, rodzina i naród posiadają prawa i obowiązki nie podlegające uchyleniu. Winno to umożliwiać kształtowanie własnej podmiotowości z pełnym poszanowaniem praw mniejszości, a każdy werdykt demokratycznej większości podlegać winien moralnemu osądowi.