Republikańskie wartości kształtują nasze postrzeganie rzeczywistości w sferze programu. Ten zaś winien być zawsze prorozwojowy, zapewniający szybkie włączenie Polski w krwioobieg najsilniejszych gospodarek, a obywatelom winien zapewnić jak najszybszy wzrost zamożności i dołączenie do poziomu życia porównywalnego z życiem obywateli najzamożniejszych krajów współczesnego świata. Mając to na względzie uważamy iż:

Polsce potrzebny jest nowoczesny konserwatyzm – otwarty na liberalną gospodarkę rynkową w połączeniu z wrażliwością społeczną. Zapewni to w dłuższej perspektywie ukształtowanie szerokich warstw zamożnych obywateli świadomych swych solidarnych zobowiązań wobec całej wspólnoty narodowej i państwa, którzy zapewniają sobie nawzajem bezpieczeństwo i stabilny rozwój. Z tej współodpowiedzialności wynika solidaryzm społeczny i odpowiedzialność za własne państwo. Z kolei ze strony państwa wynikać winna zwiększona odpowiedzialność za dbanie o rozwój form życia gospodarczego i społecznego wymagającego ochrony i interwencji państwowej.

Dlatego też,

– w polityce wewnętrznej opowiadamy się za:

 • wzmacnianiem form i programów umacniających samodzielność i zamożność rodziny w tym zwłaszcza promujących zwiększenie dzietności;
 • tworzeniem dogodnych warunków do jak najlepszego rozwoju przedsiębiorczości obywateli zarówno w sferze uproszczenia systemu prawnego i podatkowego jak i rozwijaniem przyjaznej polityki państwa względem przedsiębiorców;
 • zwiększeniem efektywności samorządów lokalnych łączących aktywność oddolną społeczności lokalnych ze wspólnotową polityką państwa;
 • stworzeniem programów umożliwiających szerokie rozwijanie autonomicznej aktywności młodego pokolenia mogącego swój twórczy dynamizm realizować w poczuciu wywierania realnego wpływu na zmienianie zastanej rzeczywistości;
 • odrzuceniem lewicowego kolektywizmu i liberalnego indywidualizmu, które dezintegrują państwo i wspólnotę narodową;
 • prowadzeniem przez państwo aktywnej polityki w sferze kształtowania życia gospodarczego w tym zwłaszcza stymulowanie szybkiego rozwoju i innowacyjnej gospodarki, automatyzacji i cyfryzacji;
 • zwiększaniem suwerenności energetycznej w połączeniu z aktywnym budowaniem zielonego ładu i rozwojem polityki prosumenckiej;
 • rozwijaniem programów kształtujących poczucie współodpowiedzialności obywatelskiej za politykę obronna państwa w tym zwłaszcza rozwijanie świadomości proobronnej, zwiększanie odpowiedzialnej dostępności do broni i rozwój form organizacji paramilitarnych tworzących tkankę wzmacniającą Wojska Obrony Terytorialnej;
 • reformą sądownictwa oraz szkolnictwa i nauki oraz kontynuowaniem deregulacji zawodów;
 • podjęciem działań mających na celu zakończenie polityki tzw. „transformacji ustrojowej” poprzez zastąpienie jej polityką odrodzenia suwerenności i niepodległości państwowej ostatecznie odcinającej Niepodległą III Rzeczpospolitą od formalno-prawnych korzeni PRL, zastępując je tradycją niepodległościową I i II Rzeczypospolitej.
 • rozwijaniem współpracy z Polakami poza Polską w celu aktywnego włączania ich w krwioobieg życia narodowo-państwowego Polski;

w polityce zewnętrznej opowiadamy się za:

 • uznaniem nadrzędnej zasady, iż Polska ma przede wszystkim stałe interesy narodowe, które służą zapewnieniu jej trwałej niepodległości, bezpieczeństwa;
 • dalszym rozwijaniem siły obronnej Paktu Północno Atlantyckiego (NATO) w tym w szczególności jego wschodniej flanki;
 • konsekwentnym dążeniem do zapewnienia Polsce właściwego miejsca w europejskiej rodzinie narodów ze szczególnym uwzględnieniem naszej roli w Unii Europejskiej;
 • aktywnym podjęciem narastającego problemu kryzysu Unii Europejskiej, którego rozwiązanie i w żadnym razie nie może ograniczać niepodległości państwowej i suwerenności narodowej;
 • rozwijaniem współpracy regionalnej zwłaszcza w formacie „V-4” ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania projektu Międzymorza, a także poszerzania naszej tradycyjnej współpracy z tzw. krajami południa Europy;
 • objęciem szczególnym priorytetem współpracy z USA zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej;
 • stanowczym przeciwdziałaniem obserwowanym formom zbliżenia niemiecko-rosyjskiego, które kładzie się cieniem na spójności i solidarnej polityce Unii Europejskiej, a także podważa fundamenty sojuszu Północno Atlantyckiego;
 • podejmowaniem możliwych form wszechstronnej współpracy bilateralnej z Wielką Brytanią po jej wyjściu z Unii Europejskiej;
 • objęciem szczególnym protektoratem państwa, polskiej ekspansji gospodarczej w świecie;
 • wzmacnianiem roli nauki polskiej w świecie poprzez tworzenie warunków napływu myśli naukowo-technicznej i kadr naukowych do Polski w tym zwłaszcza polskich naukowców;
 • wspieraniem Polaków żyjących od pokoleń na wschodzie, poza granicami Polski w ich powrocie do Ojczyzny, a także w kultywowanym przez nich trwaniu na swojej ojcowiźnie zarówno w wymiarze kulturalno-społecznym jak i ekonomiczno-gospodarczym.