Składki członkowskie należy wpłacać, zgodnie z poniższymi danymi do przelewu:

Partia Republikańska
00-682 Warszawa, ul. Hoża 86 lok. 410

Nr konta: 44 1020 1026 0000 1902 0477 0352

PKO Bank Polski

Tytułem: Składka członkowska za (okres za jaki jest wpłata) imię, nazwisko, PESEL

  • składka członkowska wynosi 10,00 zł miesięcznie
  • obowiązek opłacania składek rozpoczyna się w miesiącu, w którym dana osoba została przyjęta do partii
  • szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się przez e-mail: biuro@republikanie.org.pl

Uwaga!

Wszystkie wpłaty mogą pochodzić wyłącznie od osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terenie Polski oraz posiadających obywatelstwo polskie.
Wszystkie wpłaty na ten rachunek mogą być dokonywane wyłącznie przelewem, z konta osobistego ROR, bezpośrednio przez członka partii na konto Partii Republikańskiej.

Nie mogą być to wpłaty:

  • z konta związanego z jakąkolwiek działalnością (gospodarczą lub rolniczą), czekiem lub kartą płatniczą,
  • z rachunków prowadzonych w ramach osobiście prowadzonej działalności gospodarczej (forma prawna osoba fizyczna) lub jakichkolwiek innych podmiotów gospodarczych i jednostek „non profit” lub działalnością wolnych zawodów (tzw. konta związane z wykonywaniem działalności wolnych zawodów),
  • z kont zagranicznych i płatności za pośrednictwem euroczeków,
  • gotówkowe w kasie banku na tzw. bankowy dowód wpłaty, a także urzędach pocztowych (pocztowy dowód wpłaty).

Wpłaty wykonane w sposób nieprawidłowy będą niezwłocznie zwracane na rachunek bankowy nadawcy.

Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz partii politycznej, z wyłączeniem składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę, oraz wpłat na Fundusz Wyborczy partii politycznej, nie może przekraczać w jednym roku 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę