Wpłaty darowizn należy wpłacać, zgodnie z poniższymi danymi do przelewu:

Partia Republikańska
80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 11 lok 811

Nr konta: 44 1020 1026 0000 1902 0477 0352

PKO Bank Polski

Tytułem: darowizna imię, nazwisko, PESEL

Uwaga!

Wszystkie wpłaty mogą pochodzić wyłącznie od osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terenie Polski oraz posiadających obywatelstwo polskie.
Wszystkie wpłaty na ten rachunek mogą być dokonywane wyłącznie przelewem, z konta osobistego ROR, bezpośrednio przez członka partii na konto Partii Republikańskiej.

Nie mogą być to wpłaty:

  • z konta związanego z jakąkolwiek działalnością (gospodarczą lub rolniczą), czekiem lub kartą płatniczą,
  • z rachunków prowadzonych w ramach osobiście prowadzonej działalności gospodarczej (forma prawna osoba fizyczna) lub jakichkolwiek innych podmiotów gospodarczych i jednostek „non profit” lub działalnością wolnych zawodów (tzw. konta związane z wykonywaniem działalności wolnych zawodów),
  • z kont zagranicznych i płatności za pośrednictwem euroczeków,
  • gotówkowe w kasie banku na tzw. bankowy dowód wpłaty, a także urzędach pocztowych (pocztowy dowód wpłaty).

Wpłaty wykonane w sposób nieprawidłowy będą niezwłocznie zwracane na rachunek bankowy nadawcy.

Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz partii politycznej, z wyłączeniem składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę, oraz wpłat na Fundusz Wyborczy partii politycznej, nie może przekraczać w jednym roku 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę