KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE . L. Nr. 119, str. 1), dalej jako RODO lub Rozporządzenie, jak również z Ustawą o ochroną danych osobowych (Dz.U. z 2018 Poz. 1000 z późn. zm.) informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Partię Republikańską (EwP 378 z siedzibą 00-682 Warszawa, ul. Hoża 86 lok. 410) jest Zarząd Krajowy Partii Republikańskiej.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@republikanie.org.pl

Dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (przykład: na wniosek sądu, Policji). Dane są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu który został wskazany, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Państu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję.